ZOOTTLE ΙΚΕ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Zoottle προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, εφεξής «σύμβαση», που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη του λογισμικού και συσκεύης Zoottle, εφεξής «Πελάτης», και την Zoottle Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και/ ή όποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία εφεξής «Zoottle». Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιεί το λογισμικό και τη συσκευή Zoottle, εφεξής «υπηρεσίες Zoottle», μόνο αν συμφωνεί και συναινεί με τη συμφωνία. Με τη χρήση των υπηρεσιών Zoottle o Πελάτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται νομικά από τη σύμβαση σαν να είχε υπογράψει.

Η Zoottle αναζητεί διαρκώς τρόπους ώστε να βελτιώσει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και συνεπώς δύναται να τροποποιήσει αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες Zoottle. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας Zoottle (www.zoottle.com) και με την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η οποία σας παρέχεται σε έντυπο αντίγραφο και μέσω e-mail καθώς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων και προυποθέσεων αυτών, ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Αν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και δεν είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί από αυτούς, ο Πελάτης παρακαλείται να μην υπογράψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Zoottle καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Αντικείμενο Υπηρεσίας

Με την παρούσα σύμβαση η Zoottle παραχωρεί στον αντισυμβαλλόμενο τη χρήση ενός πακέτου για σύνδεση στο wi-fi του Πελάτη, το οποίο αποτελείται από μία συσκευή hardware και ένα λογισμικό που επιτρέπει στον Πελάτη να κάνει εγγραφή και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Zoottle. Η χρήση των υπηρεσιών Zoottle καθορίζεται από τους όρους που συμφωνούνται στην παρούσα και κατόπιν υπoγραφής της σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

Προυποθέσεις Παροχής Υπηρεσίας

Τα μέρη συμφωνούν ότι η υλοποίηση του αιτήματος του Πελάτη πραγματοποιείται εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και ο Πελάτης κατέχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

Πληροφορίες για την αποστολή της συσκευής, περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

Πληροφορίες/οδηγίες για την τοποθέτηση σε λειτουργία και το configuration της συσκευής Zoottle, ο Πελάτης μπορεί να βρει στο εγχειρίδιο χρήστη ("User Manual").

Εγγραφή και Χρήση της Ιστοσελίδας

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Zoottle μόνο εάν έχει εγγραφεί. Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν εγγραφούν στο Zoottle. Αν ο Πελάτης δεν έχει νόμιμο δικαίωμα, δεν μπορεί να εγγραφεί.

Ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Zoottle μέσω του Zoottle Analytics Panel.
Με την εγγραφή του στο Zoottle, ο Πελάτης συμπληρώνει τα εξής στοιχεία:

O Πελάτης οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του στη φόρμα εγγραφής του Zoottle Analytics Panel και να ενημερώνει τον λογαριασμό του όποτε είναι αναγκαίο. Το Zoottle δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις αυτές ή αν το Zoottle έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, το Zoottle έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του Πελάτη, να αναστείλλει ή να τερματίσει αμέσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού του και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Zoottle υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή.

Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής του. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Zoottle:

Η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας Zoottle είναι επιπρόσθετη από την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (broadband internet connection) που συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιεί o Πελάτης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των εν λόγω τελών.
Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί και να χειρίζεται το τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες ώστε να έχει πρόσβαση στο λογισμικό και για την ορθή λειτουργία της συσκευής Zoottle.
Για τις υπηρεσίες που η Zoottle παρέχει, ο Πελάτης αποδέχεται τη λήψη τιμολογίου ταχυδρομικώς, το οποίο θα του αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στη Zoottle. Η Zoottle θα στέλνει το τιμολόγιο και ηλεκτρονικώς (scanned) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Πελάτη.
Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής του που έχει επιλεγεί κατά την εγγραφή του στο Zoottle. Η Zoottle δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από τον Πελάτη σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό του Πελάτη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του, θα πρέπει ο Πελάτης να ενημερώσει αμέσως την Zoottle στο hi@zoottle.com.

Ευθύνη Zoottle

Η Zoottle ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, ποιότητα και την επάρκεια δικτύων τρίτων παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Πελάτης μέσω του Zoottle.

Η Zoottle ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία ή χρησιμότητα των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που λαμβάνει ο Πελάτης μέσω του Internet.

Η Zoottle δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις των Πελατών με τρίτους οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση υπηρεσιών της.

Η Zoottle δεν εγγυάται για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και χρήση ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων ή από γεγονότα ανωτέρας βίας των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.

Ευθύνη Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι κώδικες προγραμμάτων, τα δεδομένα, οι πληροφορίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ή υλικό εισάγεται, έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της Zoottle από αυτόν και όλους τους πελάτες/επισκέπτες του χώρου/καταστήματος/επιχείρησής στους χώρους της οποίας έχει κάλυψη το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της Zoottle , δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που εισάγει, ανακοινώνει, διαδίδει ή καθιστά διαθέσιμο με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του δικτύου της Zoottle ή του Internet.

Η Zoottle έχει δικαίωμα, εφόσον λάβει σχετική γνώση, να αφαιρεί ή να διαγράφει άμεσα, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

Υποχρεώσεις Zoottle

Η Zoottle υποχρεούται να προβαίνει στην αντικατάσταση συσκευής της που δυσλειτουργεί, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η δυσλειτουργία / βλάβη της συσκευής της Zoottle, οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα ή βλάβες που οφείλονται στον παρόχο ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (broadban internet service provider) , τον εξοπλισμό του, ή σε παρέμβαση του ίδιου του πελάτη στην υφιστάμενη υποδομή, για τις οποίες το Zoottle δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Ως τεχνικά προβλήματα ή βλάβες που οφείλονται στον παρόχο ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ορίζονται και τα ακόλουθα:


Η Zoottle υποχρεούται να ενημερώνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (www.zoottle.com) ή και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο τον Πελάτη, με ανακοίνωση για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας Zoottle οφειλόμενη σε εργασίες αναβάθμισης ή/και συντήρησης του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση για το χρόνο διακοπής των υπηρεσιών της Zoottle.

Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης υποχρεούται:


Οικονομικοί Όροι

Οι χρεώσεις παροχής της Zoottle, το ύψος αυτών και τυχόν προσφορές, προσδιορίζονται στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Zoottle, ο οποίος παρέχεται στον Πελάτη είτε σε έντυπο αντίγραφο είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η Zoottle δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο φερεγγυότητας του Πελάτη και δύναται να αρνηθεί τη σύναψη της παρούσας σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένης καθυστέρησης εξόφλησης τιμολογίων από τον Πελάτη για την εν γένει παροχή υπηρεσιών από την Zoottle.

H διακοπή –προσωρινή ή οριστική- της τηλεφωνικής σύνδεσης του Πελάτη για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αντιστοίχου λογαριασμού, επιφέρει και διακοπή του Zoottle.

Διάρκεια της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση των 12 πρώτων μηνών, εφόσον ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Zoottle, τότε συμφωνείται ότι η σύμβαση ανανεώνεται σιωπηρά σε αορίστου διάρκειας και λήγει όποτε επιθυμεί ο Πελάτης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 4 παρ. β της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Zoottle.

Αποποίηση Ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία και τη χρήση των υπηρεσιών Zoottle, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει την Zoottle και θα διατηρήσει τους δικαιοπάροχους του και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, συνεργαζόμενες εταιρίες, τους διανομείς, συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, διακαιοδόχους, πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού και της συσκευής, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική , έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υπέστει, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (iii) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υπέστει, που προκύπτουν,ή που καταβάλλονται από τον Πελάτη, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον Πελάτη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες)(συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό της Zoottle, (iv) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες της Zoottle δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (vii) οποιαδήποτε παραβίαση του Πελάτη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα σύμβαση.

Λήξη


Η Zoottle μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του Πελάτη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο Πελάτης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο Πελάτης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) η Zoottle αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του Πελάτη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στην Zoottle, (iv) o Πελάτης δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να πληρώνει τις χρηματικές του οφειλές προς την Zoottle.
Ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό της Zoottle.
Ο Πελάτης δύναται να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Zoottle με γραπτή ενημέρωσή του προς την Zoottle, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Zoottle και επιστρέψει τη συσκευή Zoottle εντός δέκα (10) ημερών μετά την αναγγελία της παύσης χρήσης των υπηρεσιών στην Zoottle.
Με την λήξη της παρούσας συμφωνίας ή με την ακύρωση ή αναστολή του λογαριασμού του Πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, η αμοιβή που πρέπει να καταβάλει στην Zoottle σχετικά με τις υπηρεσίες που παρασχέθησαν μέχρι την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας, ακύρωσης ή αναστολής, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη Zoottle ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από την Zoottle για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Zoottle και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδηποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.
Η Zoottle δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν Πελάτη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.
Η Zoottle χορηγεί στον Πελάτη ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογισμικό, τη συσκευή και εν γένει τις υπηρεσίες της Zoottle αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα διακαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία της Zoottle και των δικαιοδόχων του.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα από τον Πελάτη, καθώς και όποια αλλαγή σε αυτά ή / και όποια δηλωθούν στο μέλλον, τηρούνται σε ειδικό αρχείο από την Zoottle για την εξυπηρέτηση της συνεργασίας μεταξύ της τελευταίας και του Πελάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία αυτή και μετά το τέλος της. Με την παρούσα ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της Zoottle να τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τους ορισμούς του Ν. 2472 /1997.

Η Zoottle δεν παρέχει τα προσωπικά δεδομένα Πελατών του σε κανένα τρίτο πρόσωπο είτε προς πώληση είτε προς οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τα όσα προβλέπονται στους όρους αυτούς και στην περίπτωση που του ζητηθεί με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Ο Πελάτης συναινεί στη χρήση και ανακοίνωση των προσωπικών του δεδομένων σε εταιρίες συνεργαζόμενες με την Zoottle που ενεργούν για λογαριασμό του. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής του αυτής θα γίνεται μόνο εγγράφως.

Εκχώρηση

Ο Πελάτης απαγορεύεται να παραχωρεί τη χρήση, υπεκμισθώνει, μεταπωλεί και εν γένει διαθέτει προς εμπορική εκμετάλλευση τις υπηρεσίες που παρέχονται δια της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Zoottle, αλλά η Zoottle δύναται να αναθέσει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς τη συγκατάθεσή του Πελάτη σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρία, (ii) αγοραστή ενεργητικού ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι καθώς και η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της Zoottle σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη.
Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθεί o Πελάτης να δεσμεύεται από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.
Η αδυναμία της Zoottle κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα της Zoottle να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, η υποχρέωση εκπλήρωσης των όρων της παρούσης αναστέλλεται, εφόσον αυτή είναι αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής, εώς τη λήξη των γεγονότων που προκάλεσαν την αδυναμία. Εαν οι συνθήκες ανωτέρας βίας διαρκούν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, τότε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενό του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΚΔΔ) στην Αθήνα όπως ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν αχθεί η υπόθεση σε διαιτησία.

Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί με τη διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΚΔΔ) στην Αθήνα όπως ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της διαιτησίας.

Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν σε διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή αιτήματος διαιτησίας στο ΕΚΔΔ, τότε διορίζετε τριμελής επιτροπή από το ΕΚΔΔ.

Όλοι οι όροι της παρούσης είναι ουσιώδεις. Παράβαση οιουδήποτε όρου δίδει στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα καταγγελίας.

Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από του όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 6 Μαρτίου 2014.

ZOOTTLE PC


TERMS OF USE

Zoottle offers its services under the following terms and conditions (“TOU”) which are a legally binding agreement between the users of the Zoottle software and device (“Customer”) and Zoottle Private Company or its subsidiaries (“Zoottle”). Customer should read those terms carefully and use Zoottle software and device (“Services”) only if he agrees with these terms. By using the Services, the Customer agrees and is legally bound by the agreement as he had executed it.

Zoottle constantly looks for ways to improve and expand its Services. Therefore, it may amend these terms from time to time. The amended terms are in force from the date of their publication. Any use of the Services after the amendments of the terms constitutes an acceptance of the new terms.

These terms and conditions apply to all Zoottle services. By accessing, exploring and using Zoottle’s website (www.zoottle.com) and by signing the Services Agreement an indispensable part of these terms and conditions, which is provided to the Customer in a hard copy or via e-mail, the Customer consents that he has read the content and agrees with the terms and conditions as described below.

If the Customer does not agree with these terms and conditions and does not wish to be bound by them, the Customer should not accept these terms and conditions and the Services Agreement and should not use the Services in any way.

Definition of Services

By this agreement, Zoottle provides its customers the use of a wi-fi connection package, which is composed by a hardware device and a software that permits the Customer to register and use the Services. The use of the Services is determined by these terms and by signing the relevant Services Agreement.

Requirements for the Services

Zoottle and the Customer agree that the Customer’s application shall be accepted provided that it is technically feasible and that the Customer has fulfilled all technical requirements as described in the Services Agreement.

Information about the transfer and receipt of the device are included in the Services Agreement.

The Customer may find information and instructions about the functionning and the configuration of the device in the User Manual.

Registration and Use of the Webpage

The Customer may use our Services provided that he has completed registration via our webpage. Only persons with a legal right can register with Zoottle. If the Customer does not have the legal right to do so, he can not register with Zoottle.

The Customer must fill in all his personal information and complete the registration through Zoottle Analytics Panel.
During registration, the Customer must fill in the following information:


The Customer has the obligation to state truthfully, accurately and completely his up-to-date personal information in the registration application of Zoottle Analytics Panel and update his account whenever it is needed. Zoottle has no obligation to check the accuracy of the Customer’s personal information. If the Customer’s personal information are not in compliance with these provisions or if Zoottle has reasonable suspicions that the Customer’s personal information are not in accordance with these provisions, Zoottle has the right to reject the application for registration of the Customer or to suspend or terminate immediately, irrespectively of any notice, any use, current or future, of Zoottle Services that require registration.

In this case, Customer does not have the right to any compensation for the rejection of his application, the suspending or termination of his account.

The Customer agrees that he shall not use Zoottle Services for:


The access and use of Zoottle service is additional to the broadband internet connection which requires the payment of a fee to the distributor or the telecommunications service provider that the Customer uses. The Customer is the sole responsible for the payment of this fee.

The Customer has the obligation to maintain and manage the technical equipment and the technical procedures so that he can have access to the software for the proper function of the Zoottle device.
Zoottle shall invoice the Customer for its Services. The invoice will be mailed to the address that the Customer has provided to Zoottle. Zoottle shall also send via e-mail the invoice to the Customer.

The Customer is the sole responsible for maintaining the confidentiality of his Zoottle password. Zoottle is not liable for any damage incurred as a result of breach of security of his password either by third parties who attempt to access the Customer’s account or by the Customer’s disclosure of the password to third parties. The Customer should immediately inform Zoottle at hi@zoottle.com for any unauthorized uses of his password.

Zoottle’s Responsibilities

Zoottle will not be liable for the security, quality and adequacy of the network provided by third party network distributors or by persons to whom the Customer will have access through Zoottle.

Zoottle will not be liable for the accuracy, adequacy, reliability or usefulness of the information and of the content in general that the Customer has access to through the Internet.

Zoottle will not involve in any disputes between the Customer and third parties, resulting from the use of its Services.

Zoottle does not guarantee the commerciality, the fitness for a specific purpose and the use or security from third parties’ unauthorized access or facts attributed to force majeure.

Customer’s Responsibilities

The Customer responsibly states that any e-mails, software codes, data, information and any kind of content circulated via Zoottle’s Wi-Fi by him and his customers/visitors of the premises of his business covered by Zoottle’s Wi-Fi, do not violate any third party rights of intellectual property.

The Customer is solely responsible for the content he produces, announces, transmits or provides access to by any means through Zoottle’s network or via the Internet.

Zoottle has the right, provided that it receives the relevant notice, to remove or destroy, partially or wholly, any content violating national and European laws and morals.

Zoottle’s Obligations

Zoottle has the obligation to replace its malfunctioned devices unless the malfunctionning results from technical problems or damages created by the broadban internet service provider and its equipment. Zoottle is not liable for any damages resulted from Customer’s own interventions to the Services.

Technical problems or damages created by the broadbant internet service provider are defined as follows:


Zoottle has the obligation to inform the Customer via its official website (www.zoottle.com) or in any other way suitable for the Customer, any interruption of the Services resulting from an upgrade or maintenance of the network. In this case, the Customer does not have a right to a compensation for the duration of this interruption.

Customer’s Obligations

The Customer has the obligation:


Financial Terms

Zoottle’s charges, their amount and any potential offers are defined in Zoottle’s Pricelist which are provided to the Customer in a hard copy or via e-mail.

Zoottle has the right to check the Customer’s credibility and may deny its Services to the Customer in case Zoottle incurs constant delays in payments of its invoices by the Customer.

The interruption – temporary or final- of the Customer’s phone connection for any cause, including the non-payment on time of the relevant phone bill, results to the interruption of Zoottle’s Services as well.

Duration

This contract constitutes a contract of a defined duration of twelve (12) months. At the end of the twelve (12) months and provided that the Customer continues to use Zoottle’s Services, the parties implicitly agree that the contract is renewed for an indefinite period of time and can be terminated upon Customer’s will at any time pursuant to Art. 4 par. B of the Services Agreement.

Indemnification

By entering in this contract and by using Zoottle’s Services, to the extent that it is allowed by the law, the Customer agrees that will indemnify and hold harmless Zoottle, its assignees, mother companies, subsidiary companies, contractors, distributors, shareholders, directors, employees, representatives, members, attorneys, agents or any other persons involved in the creation, sponsorship and promotion of the software and device, against any claim, costs, damages, losses, obligations and expenses (including attorneys fees) resulting by i) any penal, special or indirect or subsequent damage or loss, loss in production, profits, income, contractual loss, damage of customer basis or reputation, loss of compensation, ii) any (direct, indirect, subsequent or penal) damage, loss or expenses incurred by the Customer (including attorneys fees) in accordance with, or that result from or in relation to the use or inability to use the Services, any delays or virus of our software or server, or iii) any (personal) injury, death or destruction of private property or other (direct, indirect, special, subsequent or penal) damages, losses or expenses incurred by the Customer due to either (legal) actions, faults, violations, (gross) negligence, malicious intent, omissions, non-executions, misrepresentation, torts due to the Customer (the employees, directors, officers, agents, representatives or contractors) (including attorneys fees and expenses), including any (partial) cancellation, overbooking, strike, force majeure or any other event which is not under Zoottle’s control, iv) any information in this software that some times it is connected with external networks in which Zoottle has no control and is not liable, vii) any violation by the Customer or any breach of any term of this agreement or any law or regulation referred to or not in this agreement.

Termination


Zoottle has the right to make public, pause or terminate temporarily or permanently the Customer’s account and take the appropriate legal measures at any time if: i) the Customer violates any of the guarantees and obligations of this agreement or any of the policies and regulations herewith, ii) the Customer uses malicious practices or actions, or iii) Zoottle determines in its sole discretion that the Customer’s activities and behaviors have caused or can cause damages to third parties or to Zoottle, iv) the Customer does not fulfill his payment obligations towards Zoottle.

The Customer has not right in any compensation for the cancellation or suspension of his account in Zoottle’s software.

The Customer may stop using Zoottle Services provided that he notifies Zoottle in writing and that he has taken care of his financial obligations towards Zoottle. The Customer has the obligation to return Zoottle device within ten (10) days after the announcement of the termination of the use of Zoottle’s Services.

In the event of termination of this agreement or cancellation or suspension of the Customer’s account for any cause, the Customer has the obligation to immediately pay Zoottle for its Services up to the date of termination, cancellation or suspension.

Intellectual Property

Any and all contect, including but not limited to trademarks, tradesigns, domain names, industrial designs, pictures, photographs, font pictures, icons, tools of navigation, texts, Zoottle’s software or related products that appear in the software, are protected by Zoottle’s intellectual property rights or to third parties authorized by Zoottle to develop activities related to the software. The Customer agrees to respect Zoottle’s intellectual property rights and he acknowledges that the intellectual property in this software can not be used in any other ways without the prior written approval of the owners of those rights.

Zoottle is not liable for any damage due to the Customer’s illegal copying, transfer, distribution or any other similar action, of the protected contect of this software by violating third parties’ rights.

Zoottle provides the Customer a non-exclusive, non-transferable right to use the software, the device and in general Zoottle’s Services exclusively for personal, non-commercial use, pursuant to the terms and conditions of this agreement. All rights that are not explicitly assigned to the Customer, belong to Zoottle and its assignees.

Privacy Policy

The Customer’s personal information provided to Zoottle and any updates on this information or any future updates, are saved by Zoottle in a special file for those purposes and for the duration of Zoottle’s and Customer’s mutual cooperation.

The Customer acknowledges and explicitly accepts without prejudice Zoottle’s right to maintain a personal information file pursuant to the terms of Law 2472/1997.

Zoottle does not provide the Customer’s personal information to any third party either for sale or for any other purpose unless it is in accordance with other provisions of these terms or it is required to provide them in compliance to a Court or administrative decision. The Customer consents in the use and announcement of his personal information to companies that are cooperating with Zoottle and are acting on its behalf. In case that the Customer wishes to withdraw this consent, he must notify Zoottle in writing.

Assignment

The Customer may not assign, rent, sell or in general provide for commercial purposes Zoottle’s Services without Zoottle’s written consent. Zoottle may assign these Services without Customer’s consent to i) a mother or subsidiary entity, ii) byer of its assets, iii) successor in the event of a merger.

Any attempt for assignment contrary to the provisions of this paragraph is void.

General considerations

These terms as well as the Services Agreement constitute the entire agreement between the Customer and Zoottle in relation to its content. It replaces any other agreements, letters and/or contracts, oral or written agreements between the parties in connection to the subject of this agreement that took place before the date of registration of the Customer.

There is no partnership, principal-agent, franchise or employment relationship between the parties.

If any of those terms and conditions are considered to be void, non-applicable or non-binding, the Customer is still bound by all the other terms of this agreement. In such case, a void term should apply to the maximum extent permitted by the legislation in force. Customer consents to accept a term of similar content with the void term, taking into consideration the content and purpose of these terms and conditions.

Zoottle’s inability to execute any term of this agreement, shall not affect in any way its right to enforce such term in the future.
In the event of force majeure, the obligation of compliance with those terms –if impossible or extremely burdensome- is suspended till the termination of the events that created this impossibility. If force majeure conditions last for more than thirty (30) days, then any party can terminate this contract by written notice to the other party without any penalty.

Applicable law – Arbitration

The laws of Greece are the applicable law for this contract. Any dispute arising by this contract shall be resolved with mediation in accordance to the regulations of the Greek Center of Mediation and Arbitration (EKDD) in Athens that are in force at the time of the commencement of the mediation procedure. Mediation is an obligatory procedure before the dispute is resolved by arbitration.

Any dispute arising by this contract, in the event that it is not resolved by mediation, it shall be resolved by arbitration according to the regulations of the Greek Center of Mediation and Arbitration (EKDD) in Athens that are in force at the time of the commencement of the arbitration procedure.

If the parties do not agree to a mutually accepted arbitrator within five (5) days from the date of the application for arbitration submitted with EKDD, then the EKDD shall appoint a three-party committee.

All the terms of this contract are essential. In the event of a breach by one party, the other party has the right to terminate the contract.

In case of an amendment of the legislation or jurisprudence, partial or whole voidness of any of the terms of this agreement does not affect the validity of the rest of the terms.

Last update: March 6, 2014